V-Note

a female robot

站点工具


侧边栏

系统与工具

办公学习

多媒体

网络应用

生活所需

平台

参考手册

网站地图

wiki:百科

百科

百科,或者称为维基,一般指由维基程序搭建的网站。

公共维基

公共维基指多人共同编辑的百科,诸如维基百科百度百科,一般称为 Wiki

尽管其一般要求保持客观公正,但诸如百度百科、搜狗百科等被商业公司及政府控制的产品难以保证,就算是恪守公正的维基百科也会有编辑战的问题。

维基农场

维基农场相对公共维基,提供更垂直的内容,一般由一个团队负责编辑。典型的维基农场有 Wikia灰机wiki等。

个人维基

区别于公共维基维基农场,个人维基一般带有更强烈的个人色彩。(V-Note 就是一个典型的个人维基)

个人维基一般不必要对词条进行赘述,因为已经有维基百科这样的存在。
它一般对于有争议的问题提出确凿的看法和补充,除非你崇尚辩证——不过那样就建议去写公共维基了。

相对公共维基,其更容易有统一的意志,不会有编辑战,尽管不一定「正确客观」。
就广义上的作用,它与个人博客是一样的,但可以看作一种形式变化。

维基程序

建立维基网站的程序。

wiki/百科.txt · 最后更改: 2019/08/28 04:20 (外部编辑)